Google
 
Web


ףסוה
םיפדעומל
tags

posts

sitemap   ןויצ תרשבמ לש יאמצעה רתאל םיאבה םיכורב

 

 

 

 

 


 

טנ תרשבמ רתא תושדח  
םירקמל טרפ ,הבורקה הפוקתב תושדח ןכדעי אל רתאה 
םישלוגה תאנהל חותפ ראשיי רבצנש ברה עדימה .םידחוימ 
 
.

 

 

 

 

 

 

תרשבמב תוצעומה תודלות הלאו  
.
הארבה תוינכותו תונוממ תודעו תודעו ןאכ ויה רבכ 
 

 

 
תרשבמ ימולחב .םולח יל שי  
שי ,תחרופו היקנ ,תחפוטמ  
, םיינפוא יבכורל םיביתנ הב  
בושיב הליעי תירוביצ הרובחת  
, תבכר תנחת ,ול הצוחמו  
םיפקשנה הפק יתבו הבורק  
. הכפה הבצחמה .ףונה לא  
קקוש םיקסעו יאנפ רוזאל  
תולבל םיברמ רעונה ינב .םייח  
.תא הז םידבכמ םישנא .ןאכ  
רוגל בוט .והער לש וייח חרוא  
. תרשבמב  
?אווש תומולח  
םויה תואיצמה .רנויזטנפ ינניא  
(ךשמהל ושיקה) דאמ השק  

שארמ תושר תלבק אלל רתאהמ םירמוחב שמתשהל וא קיתעהל ןיא

   ילטקוט ןרוא :ומיקמו רתאה ךרוע Mail Me!

ןור לעי :םיטפירקסו תיבה ףד בוציע

    600x800 היצולוזרב תופצל ץלמומ

 

-------------------------------------      
םימלשוריה ורפס לע לאננח השמ הירפסב חחושי 20 ב .טפסב 3 ב
  
     
רבוטקואב 5 דע תונמאה תיבב לפמוג לש הכורעת
  
     
תוירלולסה תונטנאה תפמל